Video manuál k používaniu aplikácií InRoads - v2.5
(c) iNGs s.r.o. 2009-2017.
PowerCivil - základné ovládanie
Ukážka ovládania rozhrania PoweCivil-u, nastavenie rozhrania, strom projektu, súčasti projektu.
Projekt - vytvorenie RWK
Postup vytvorenia súboru RWK s odkazmi na všetky potrebné súbory tvoriace aktuálny projekt. Netreba teda jednotlivo otvátať jednotlivé súbory (DTM, ALG, ITL, IRD atď.)
Projekt - otvorenie RWK
Použitie vytvoreného RWK súboru na otvorenie aktuálneho projektu. Netreba jednotlivo otvárať jednotlivé súbory (DTM, ALG, ITL, IRD atď.) ale stačí otvoriť len projektový súbor RWK.
Import povrchu z TXT a grafiky
Ukážka postupu vytvorenia DMT existujúcich textových a grafických dát. Ukážka obsahuje aj príklad využitia 2D grafiky pri tvorbe DTM.
Import povrchu z grafiky podľa pravidiel
Ukážka postupu vytvorenia DMT z existujúcich grafických podkladov podľa vopred pripravených kritérií výberu grafiky a jej použitia pri tvorbe DTM.
Načítanie bodov ako samostatných prvkov DTM
Ukážka ako naimportovať body tak, aby bol každý z nich ako samostatný prvok DTM.
Vymazanie prvkov z DTM
Ukážka ako vymazávať prvky z DTM dvoma spôsobami: individuálnym výberom alebo hromadne zo zoznamu. Po každej takejto editácii je potrebné model pretirangulovať.
Smerové vedenie
Ukážka návrhu smerového vedenia: návrh polygónu, vloženie oblúkov, zmena hodnoty staničenia.
Import bodov starej osi
Ukážka importu zamerania pôvodnej osi ako samostatných bodov (COGO). Po načítaní ukážka vykreslenia bodov s modifikáciou zobrazenia.
Smerová regresia
Ukážka tvorby horizontálnej geometrie pomocou regresnej analýzy po prvkoch. Vygeneorvané prvky sú následne prepojené nástrojmi prvkového trasovania.
Popis a analýza regresných bodov
Ukážka popisu odchýlok regresných bodov, analýza odchýlok poděa hraničnej hodnoty, zobrazenie odchýlok v zv)čšenej mierke.
Report odsadení body vs. os
Ukážka vytvorenia výkazu radiálnych odsadení zameraných bodov od navrhnutej trasy.
V úvode sa načítajú samostatné body z TXT súboru, následne je vytvorená jednoduchá trasa a vytvorený výkaz odsadení. Hotový výkaz je možné kopírovať do iných aplikácií.

Výškové vedenie
Ukážka postupu vytvorenia výškového vedenia (niveleta), editácia geometrie, popis pozdĺžneho profulu a výškového polygónu.
Výškové vedenie - vloženie zakružovacieho oblúka
Krátka ukážka vloženia oblúka do výškového vyrcholu.
Výškové vedenie - Vytvorenie profilu bez povrchu I
Ukážka vytvorenia pozdĺžneho profilu bez existujúceho povrchu. V ukážke sa načítavajú súradnice bodov z existujúcej grafiky v súbore a z nich sa určí výškový interval pre vygenerovanie grafiky profilu.
Výškové vedenie - Vytvorenie profilu bez povrchu II
Ukážka vytvorenia pozdĺžneho profilu bez existujúceho povrchu - len prostým zadaním intervalu výšok.
Výškové vedenie - Základný popis profilu
Ukážka vytvorenia popisu pozdĺžneho profilu na základe exiytujúchc preferencií: popis vertikálnej geometrie a popis profilu.
Šablóny priečnych rezov
Ukážka postupu práce s editorom šablón.
Modelovanie
Ukážka postupu postup vymodelovania telesa cesty rýchlym modelárom.
Modeler: prevýšenie koľaje + rozšírenie telesa
Ukážka použitie prevýšenia v modeleri. Základom sú zadané hodnoty prevýšenia v geomeetrii.
Pridanie rozšírenia hrany zvršku podľa tabuľky hodnôt prevýšenia.
Priečne rezy a objemy
Ukážka postupu vytvorenia priečnych rezov, ich popisu a výpočet objemu z priečnych rezov.
Textové popisy a výkazy
Ukážka postupu vytvorenia textového výstupu: výpis smerového vedenia.